Home » Obsługa prawna » Osób fizycznych

prawo_pracy

Kompleksowa pomoc prawna dla Klientów indywidualnych

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Nasza kancelaria prawna kieruje do Państwa poniżej przedstawioną ofertę, z myślą nawiązania współpracy w zakresie kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną dla podmiotów indywidualnych. Nasza kancelaria świadczy usługi osobom fizycznym w postaci porad i analiz prawnych, opiniowania umów, przygotowania projektów pism, jak również w zakresie: reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy (również w postępowaniu przygotowawczym) oraz oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami powszechnymi.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje następujący zakres obsługi prawnej dla klienta indywidualnego:

I. Prawo cywilne

1. Pomoc prawna przy tworzeniu i redagowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, doradztwo
    przy opiniowaniu umów cywilnoprawnych oraz przy przygotowywaniu projektów pism.

2. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w zakresie prowadzenia spraw:
– z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
– dotyczących zniesienia współwłasności
– dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości
– z zakresu ubezpieczeń, spory z towarzystwami ubezpieczeń
– o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie
  szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca.

3. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Klientów indywidualnych w toku postępowania ugodowego,
    w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.

II. Prawo rodzinne

1. Pomoc prawna przy sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.) oraz w
    zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyza), jak również umów
    alimentacyjnych.

2. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w zakresie prowadzenia spraw:
– dotyczących rozwiązania małżeństwa (sprawy rozwodowe, separacja, unieważnienie małżeństwa,
  stwierdzenie nieistnienia małżeństwa)
– związanych z alimentami (dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/małżonka,
  podwyższanie/obniżanie alimentów, wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów, umowy
  alimentacyjne)
– dotyczących majątku (podział majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, zniesienie
  wspólności ustawowej, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka)
– związanych z władzą rodzicielską (przyznanie / pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, zezwolenie na rozporządzenie majątkiem
  dziecka, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka)
– dotyczących pochodzenie dziecka (ustalenie
  ojcostwa/macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, uznanie dziecka, unieważnienie
  uznania dziecka).

3. Pomoc prawna w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji, w zakresie reprezentowania Klienta w
    sprawach sądowych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

III. Prawo karne

1. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania pokrzywdzonego na etapie postępowania toczącego się
    przed prokuraturą lub policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem
    jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.

2. Pomoc prawna w zakresie obrony we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie,
    dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym,
    postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu),
    jak również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o odroczenie
    wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz o zmianę
    postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności).

3. Pomoc prawna dotycząca występowania jako Państwa obrońca w przypadku, gdy zostali Państwo
    oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu
    przygotowawczym. Występujemy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw.
    oskarżyciel posiłkowy, reprezentując interesy Klienta w przypadku, gdy był on ofiarą przestępstwa
    (również wypadku drogowego).

4. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w zakresie prowadzenia spraw:
– dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie etc.)
– dotyczących przestępstw komunikacyjnych (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie
  nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
– dotyczących przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, stalking etc.) dotyczących przestępstw
  przeciwko porządkowi publicznemu (zorganizowana grupa przestępcza, wytwarzanie i handel bronią)
– dotyczących przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie
  rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo etc.)
– dotyczących przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających) w zakresie
  postępowania w sprawach nieletnich.

5. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Klientów indywidualnych w toku postępowania sądowego we
    wszystkich instancjach.

IV. Prawo administracyjne

1. Pomoc prawna w zakresie udzielania porad prawnych, wydawania pisemnych i ustnych opinii,
    sporządzania odwołań i skarg oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi
    organami oraz sądami administracyjnymi.

2. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w następujących kwestiach:
– dotyczących postępowań administracyjnych i  sądowo-administracyjnych (sporządzanie wniosków w 
  sprawach administracyjnych, sporządzanie odwołań od  decyzji administracyjnych organów,
  sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje, reprezentowanie klienta
  przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi, reprezentowanie
  klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji)
– dotyczących spraw związanych z  nieprawidłowymi decyzjami administracyjnymi (kierowanie wniosków
  o zmianę decyzji oraz o sprostowanie decyzji, kierowanie wniosków o wznowienie postępowania)
– dotyczących spraw z zakresu prawa budowlanego (sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń
  na budowę, zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy)
– dotyczących spraw z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego (wykup lokali mieszkalnych,
  egzekwowanie i ochrona praw lokatorów, sporządzanie pozwów o eksmisję)

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, karnego oraz administracyjnego SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !

Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *