Home » Obsługa prawna » Poszkodowanych w wypadkach

poszkodowani_wypadkach

Kompleksowa pomoc prawna dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

W świetle prawa kolizja i wypadek to dwa różne pojęcia, dlatego też tych pojęć nie można traktowa zamiennie, bo jest to błędem. Zarówno pojęcie kolizji, jak i wypadku posiada swoją definicję – kolizja – art. 86 w Kodeksie wykroczeń oraz wypadek komunikacyjny – art. 177 w Kodeksie Karnym. Kolizja jest to zdarzenie drogowe, w którym uczestniczą przynajmniej dwa pojazdy, a chociaż jeden z nich został uszkodzony. Natomiast w przeciwieństwie do kolizji, o wypadku możemy mówić wówczas, gdy uczestnicy posiadają obrażenia ciała.

Na polskich drogach, coraz częściej dochodzi do stłuczek, potrąceń albo innych wypadków, w związku z rosnącą ilością samochodów. W zaistniałych sytuacjach każdy z Nas jest świadomy, że należy niezwłocznie wezwać Policję, Pogotowie i Straż Pożarną, w przypadku kolizji drastycznych w swoim przebiegu. Z reguły jednak nie wiemy co zrobić, aby zabezpieczyć swoje interesy jeśli jesteśmy osobą poszkodowaną.

Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Dlatego też nasza kancelaria wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i oferuje Państwu pomoc prawną w/w zakresie usług.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje następujący zakres obsługi prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych:

1. Udzielaniu porad prawnych – czasem zwykła porada prawna pozwala rozwiązać problem Klienta.
    Rozpoznajemy zasadność Państwa roszczeń i oceniamy potencjalne szanse pozytywnego dla Państwa
    rozwiązania sprawy. Pomoc prawna przy przygotowaniu i sporządzaniu projektów pism i umów.
    Profesjonalnie sporządzone pismo lub umowa bardzo często potrafi uchronić przed przyszłymi
    problemami.

2. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Klienta przed sądem – profesjonalny pełnomocnik
    (adwokat) bywa niezastąpiony w postępowaniu sądowym. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach
    dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a więc wszelkiego rodzaju
    wypadków komunikacyjnych wynikających z naruszenia przepisów prawa ruchu drogowego, które
    doprowadziło do wypadku, w którym obrażenia odniosły inne osoby (nieumyślne spowodowanie
    wypadku), przestępstwa sprowadzenia zagrożenia w postaci katastrofy w ruchu drogowym (w tym
    umyślnego albo nieumyślnego spowodowania katastrofy, której następstwem jest śmierć człowieka lub
    ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób) oraz przestępstw w ruchu drogowym popełnianych pod
    wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

3. Pomoc prawna w zakresie zapewnienia pełnej reprezentacji Klienta na etapie postępowań przed
    sądowych oraz sądowych postępowań cywilnych, a w miarę potrzeby, także wsparcie oraz
    reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniach karnych. Zapewniamy pomoc przy reprezentowaniu
    Klienta nie tylko przed sądami, ale również przed organami ścigania – prokuraturą i Policją oraz
    opiniujemy opinie biegłych sądowych w zakresie rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

4. Pomoc prawna Kancelarii w reprezentowaniu osoby pokrzywdzonej w wypadku komunikacyjnym oraz
    uzyskaniu odszkodowania od sprawców wypadków komunikacyjnych lub ich ubezpieczycieli.
    Reprezentujemy Państwa na etapie przed sądowym (zgłaszamy roszczenia, prowadzimy
    korespondencję z zakładem ubezpieczeń, bierzemy udział w negocjacjach dotyczących zawarcia ugody
    pozasądowej) oraz reprezentujemy Państwa w procesie. Oferujemy pomoc prawną w zakresie
    ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów, w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze
    szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów, ocenę skutków wypadku przez lekarzy
    specjalistów oraz weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.

5. Pomoc prawna poszkodowanemu w uzyskaniu od sprawców wypadków komunikacyjnych lub ich
    ubezpieczycieli następujących rodzajów odszkodowań:

– zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym mającym
  stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego
– zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów z tytułu leczenia i rehabilitacji oraz
  związanych z lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu
  poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także
  przygotowania go do wykonywania nowego zawodu
– rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez
  poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku
– jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w szczególności gdy
  poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu
  wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym
  jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej
– rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do
  poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym
  odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką
– zwrot utraconych zarobków w związku z niemożnością wykonywania dotychczasowego zawodu
  spowodowanej wypadkiem

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !