Home » Oferta prawna » Zamówienia publiczne

prawo_administracyjne

Zamówienia Publiczne

Czynności:
– analizy i ekspertyzy obejmujące weryfikację zamierzeń realizacji zdań jednostek samorządu
  terytorialnego pod kątem prawnym oraz wskazówki w zakresie wyboru optymalnej koncepcji ich
  realizacji np. emisja obligacji, zakładanie spółek celowych, partnerstwo publiczno-prywatne;

– opinie, konsultacje – udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących reguł prawa dotyczących
  zagadnień powstających we wszystkich aspektach działalności samorządu terytorialnego;

– umowy i porozumienia – sporządzanie/analiza projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu
  terytorialnego w szczególności przy udzielaniu zamówień publicznych i doradztwo prawne na etapie ich
  wykonywania;
– przygotowywanie porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz
  organami administracji rządowej;

– uchwały organów stanowiących i wykonawczych – sporządzanie/weryfikacja projektów uchwał pod
  kątem ich zgodności z przepisami prawa i techniką legislacyjną, reprezentowanie przed sądami
  administracyjnymi w przypadku zakwestionowania ich przez organy nadzoru lub uprawnione podmioty;

– decyzje administracyjne – sporządzanie/weryfikacja projektów decyzji administracyjnych pod kątem ich
  zgodności z przepisami prawa;

– zarządzenia, regulaminy, okólnik, itp. – pomoc przy ich sporządzaniu, weryfikacja projektów
  w szczególności regulaminów organizacyjnych funkcjonujących w urzędzie;

– SIWZ – sporządzanie/weryfikacja SIWZ w szczególności pod kątem kryteriów wyboru, warunków udziału
  wykonawców, udzielanie wyjaśnień zapisów SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego (odpowiedzi na zapytanie wykonawców);

– zastępstwo procesowe – reprezentowanie w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi w sporach
  powstałych w związku z działalnością samorządów, dochodzenie wierzytelności cywilnoprawnych,
  reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie
  Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych
  przed Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych;

– uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych – udział w sesjach rady, udzielanie opinii i
  wyjaśnień w zakresie podejmowanych uchwał, wyjaśnianie kwestii proceduralnych;

– uczestnictwo w naradach i negocjacjach – udzielanie opinii i konsultacji podczas narad tematycznych,
  prowadzenie w imieniu organów wykonawczych negocjacji z podmiotami trzecimi;

– bieżąca informacja w zakresie obowiązujących przepisów – bieżąca analiza nowych aktów prawnych w
  kontekście zmian prawa w zakresie działalności samorządu terytorialnego;

– szkolenia – w zakresie postępowania administracyjnego, w tym w zakresie prawidłowego formułowania
  decyzji administracyjnych; prowadzone wg indywidualnych potrzeb Klienta co do obszarów szkolenia,
  miejsca przeprowadzenia szkolenia i ilości uczestniczących w szkoleniu osób;

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w formie dyżurów w siedzibie jednostki według zapotrzebowania – poza dyżurami stały kontakt telefoniczny i mailowy

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, karnego, karno-skarbowego, gospodarczego oraz administracyjnego