Home » Obsługa prawna » Urzędów gmin

prawo_administracyjne

Pomoc prawna dla jednostek samorządu terytorialnego

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Jednostki Samorządu Terytorialnego funkcjonują w obrocie prawnym z intensywnością równą przedsiębiorcom. Rozumiemy, jak różnorodne problemy prawne pojawiają się w ramach działań Samorządów. Świadcząc wyspecjalizowane usługi dla sektora publicznego, kancelaria oferuje kompleksową obsługę Jednostki Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli. W dzisiejszych czasach działalność Jednostki Samorządu Terytorialnego narażona jest na ryzyko związane z koniecznością uwzględnienia i przestrzegania zawiłych regulacji prawnych w obszarze pomocy publicznej i zarządzania finansami publicznymi. Nasza Kancelaria w tym zakresie pozostaje do dyspozycji swoich Klientów, oferując im pełne bezpieczeństwo i wsparcie prawne.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje następujący zakres obsługi prawnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

1. Pomoc prawna w pełnej obsłudze prawnej Jednostek Samorządu Terytorialnego:
– analiza i przygotowywanie aktów prawa miejscowego, w tym tworzenie projektów uchwał, zarządzeń,
  statutów oraz regulaminów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
– sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
– sporządzanie i weryfikacja projektów decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami
  prawa

2. Pomoc prawna w bieżącej analizie nowych aktów prawnych w kontekście zmian prawa w zakresie
    działalności samorządu terytorialnego.

3. Pomoc prawna w rozwiązywanie bieżących problemów prawnych Jednostek Samorządu Terytorialnego
    oraz jej jednostek budżetowych w szczególności związanych z: prawem administracyjnych, prawem
    cywilnym, prawem pracy, prawem podatkowym, kartą nauczyciela.

4. Pomoc prawna w tworzeniu i analizie prawnej umów z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego
    oraz negocjowanie umów w imieniu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

5. Pomoc prawna Kancelarii w zakresie świadczenia usługi audytu wewnętrznego w oparciu o założenia
    efektywnościowego wykorzystania rekomendacji w bieżącym funkcjonowaniu jednostki. W efekcie
    bardzo kompleksowych i pogłębionych czynności przeprowadzonego audytu, kierownik Jednostki
    Samorządu Terytorialnego otrzymuje nie tylko rekomendacje z czynności audytorskich, ale również
    bardzo szczegółowy obraz funkcjonowania kierowanej przez niego jednostki oraz pomoc we wdrożeniu
    zleceń. Kancelaria świadczy usługi audytu wewnętrznego z nastawianiem na jej efektywnościowy
    charakter we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek
    organizacyjnych (zwrócić należy szczególną uwagę na takie obszary, jak finansowanie zadań z zakresu
    oświaty).

6. Pomoc prawna organom Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli
    prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek
    zgodnie z art. 80 ust. 3e ustawy o systemie oświaty (uwzględnienie w szczególności podstawy
    obliczania dotacji; zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
    i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposób rozliczenia dotacji). Kancelaria zapewnia
    wsparcie prawne w etapie prowadzonych kontroli dotacji, w tym weryfikacji materiałów pokontrolnych,
    przygotowania projektów wystąpień pokontrolnych i innych dokumentów wymaganych na podstawie
    przepisów szczególnych.

7. Pomoc prawna dotycząca kompleksowej obsługi spraw związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem
    dotacji i innych niepodatkowych należności budżetowych.

– kancelaria w ramach w/w obsługi prowadzi weryfikację prowadzonych postępowań dotyczących zwrotu
  udzielonej dotacji lub innej niepodatkowej należności budżetowej, co do ich zgodności z przepisami
  Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz
  ustawy o postępowaniu administracyjnym w administracji,
– w zależności od potrzeb postępowania przygotowujemy projekt decyzji o zwrocie dotacji lub innej
  niepodatkowej należności budżetowej, jej umorzeniu, rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu
  płatności,
– w zależności od potrzeb, w ramach prowadzonego przez organ postępowania, przygotowujemy również
  projekt decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zwrot dotacji lub w/w należności na osobę trzecią,
– w ramach obsługi prawnej prowadzimy nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym, mającym na celu
  wykonanie decyzji, gdy organ przeprowadzi postępowania oraz zostanie wydana jedna z w/w decyzji,
– zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu stosownej odpowiedzi na środek zaskarżenia oraz
  reprezentujemy organ w postępowaniu, w przypadku złożenia odwołania od jednej z w/w decyzji bądź
  skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a później Naczelnego Sądu
  Administracyjnego w Warszawie

8. Pomoc prawna dotycząca reprezentowania Jednostek Samorządu Terytorialnego w postępowaniach
    sądowych oraz administracyjnych, w tym reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
    Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym a także innymi organami administracyjnymi.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !